DESPRE PROIECTProiectul „Formarea profesională a managerilor școlari, personalului didactic și personalului de sprijin din școli defavorizate” are o valoare de 1.858.503,69 lei.

Perioada de implementare: 30 de luni.

Obiectivul general al proiectului


Proiectul „Formarea profesională a managerilor școlari, personalului didactic și personalului de sprijin din școli defavorizate” are ca Obiectiv general - Reducerea părăsirii timpurii a școlii pentru copiii aparținând grupurilor vulnerabile în acord cu Cadrul Strategic pentru Cooperarea Europeană în Domeniul Educției și Formării Profesionale (ET 2020) prin includerea a unor programe educaționale care să asigure accesul echilibrat la educație și îmbunătățirea calității educației prin formarea profesională a personalului educațional din școli defavorizate în care sunt înmatriculați copii cu un grad ridicat de risc educațional.


Grupul țintă


Proiectul își propune îmbunătățirea competențelor pentru un număr de 110 cadre didactice din regiunea SUD-EST, în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive și pentru integrarea lor pe piața muncii. Cadrele didactice vor beneficia de patru programe de formare acreditate (TIC, Pro mediere în școli defavorizate, Școala incluzivă- dimensiuni, provocări, soluţii și un program de formare Comunicare și management în școli defavorizate care se adresează echipelor manageriale, șefilor comisiilor metodice și diriginților acționând pe patru domenii de formare complementare care, împreună, susţin formarea continuă a personalului didactic, managerilor școlari și personalului de sprijin din școlile țintă şi le sprijină în special pe cadrele didactice debutante să înceapă şi să dezvolte o carieră în învăţământ) și mentorat didactic. Cei cu rezultate deosebite vor obține burse in valoare de 800 lei pe șase luni, premii de 1200 lei pentru calitate în educație incluzivă și subvenții de 1500 lei.

Programe de formare


Programele de formare acreditate prin proiect își propun dezvoltarea pe termen lung a unor competențe transversale specifice învățării pe parcursul întregii vieți pentru personalul didactic, managerii școlari și personalul de sprijin din școlile din regiunea SUD-EST, cu potențial complex de valorificare în contexte foarte diverse.


Prin implementarea proiectului propus se urmărește îmbunătățirea accesului la educație al copiilor proveniți din medii dezavantajate, diminuarea ratei abandonului școlar în învățământul preuniversitar. Astfel se va acorda sprijinul necesar pentru formarea cadrelor didactice care lucrează cu persoane cu risc de părăsire timpurie a școlii, inclusiv realizarea de schimburi de bune practici și vizite la școlile cu performanță în educație pentru cunoașterea/preluarea bunelor practici experimentate privind prevenirea/diminuarea/corectarea abandonului școlar și creșterea motivației pentru învățare a copiilor săraci.